Darmowa dostawa od 250,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.neidio.pl
(„REGULAMIN”)


 I. Informacje podstawowe

1. Sklep internetowy neidio.pl, działający pod adresem https://neidio.pl (,,Sklep internetowy” lub „neidio.pl”), prowadzony jest przez Neidio.pl Arkadiusz Palikot, Wrzosowa 3, 05-420Józefów , NIP 922-256-48-77.

2. Adresem realizacji zamówień, adresem korespondencyjnym jest NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE

3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedawane są towary należące do Neidio.pl Arkadiusz Palikot, Wrzosowa 3, 05-420Józefów , NIP 922-256-48-77 (odpowiednio, „Towar/y”, „Neidio.pl”).

4. Prezentowane na stronie internetowej https://neidio.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.

5. Sprzedaży Towarów dokonuje neidio.pl. Stosownie do postanowień Regulaminu, Neidio.pl Arkadiusz Palikot, Wrzosowa 3, 05-420Józefów , NIP 922-256-48-77 uprawniony jest także do odbierania oświadczeń adresowanych do neidio.pl , w szczególności dotyczących reklamacji oraz odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, do przyjmowania zapłaty za Towary sprzedane za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz do dokonywania zwrotu płatności na rzecz Klientów, którzy skutecznie skorzystali z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, (iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

7. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

8. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

II. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu internetowego, przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej neidio.pl przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie neidio.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego – w zakładce ,,Koszty wysyłki”.

5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru z pojedynczego zamówienia odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

III. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

b. płatność poprzez serwis PayU, Płatności IAI-Shop.com

c. płatność kurierowi przy odbiorze paczki

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

MBANK:

Nr konta: 97 1140 2004 0000 3402 7552 1101

Dane do przelewu:

Neidio.pl Arkadiusz Palikot

Wrzosowa 3

05-420 Józefów

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.

3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Neidio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie neidio.pl uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

c. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, Płatności IAI-Shop.com , należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie neidio.pl uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością neidio.pl.

IV. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego (https://neidio.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. złożenia zamówienia;

d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);

c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; a także

d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

5. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się z neidio.pl telefonicznie pod nr tel. +48 724-512-717 lub mailem na adres – sklep@neidio.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sklep internetowy może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres sklep@neidio.pl maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Neidio.pl składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez neidio.pl , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (do dnia 24 maja 2018 roku), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od dnia 25 maja 2018 roku). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatnosći.

7. Neidio.pl przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące neidio.pl, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

1. Towary zakupione w Sklepie internetowym wysyła neidio.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklepie internetowy zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Neidio.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Postanowienia niniejszej sekcji VII mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być:

a. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres z którego neidio.pl realizuje zamówienia : NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”; na stronie https://neidio.pl dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

b. sporządzone w formie elektronicznej na formularzu zwrotu RMA dostępnym na stronie https://neidio.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;

c. sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: sklep@neidio.pl; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument może otrzymać pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres:

NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.6, Sklep internetowy zobowiązany jest, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt 5 a)  Neidio.pl dokona zwrotu płatności w formie przelewu bankowego na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego.

a. Zwrócenie produktów z zamówienia, które objęte było darmową dostawą oraz po spadku wartości pozostawionych produktów poniżej aktualnego progu darmowej dostawy, wiąże się ze zmniejszeniem wartości zwracanej kwoty o 12,99 zł (koszt dostawy poniesiony wcześniej przez sprzedającego)

 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: sklep@neidio.pl, pisemnie na adres: NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub dzwoniąc pod numer +48 724-512-717 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

8. Na zasadach określonych na następującej stronie internetowej https://www.neidio.pl/Wymiany-Reklamacje-Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-21.html  Konsument ma prawo zwrotu zakupionych Towarów

VII. Odpowiedzialność. Reklamacje

1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu internetowego lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów neidio.pl może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.3, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność neidio.pl z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności neidio.pl w stosunku do Konsumentów. Neidio.pl w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: sklep@neidio.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK. 5, 05-850 DUCHNICE z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

5. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: sklep@neidio.pl, pisemnie na adres NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE, z dopiskiem „Dział Reklamacji” lub dzwoniąc pod numer +48 724-512-717, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do NEIDIO.PL ARKADIUSZ PALIKOT UL.OŻAROWSKA 83 BUDYNEK B LOK.5 05-850 DUCHNICE, z dopiskiem „Dział Reklamacji” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej neidio.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez neidio.pl reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie https://neidio.pl. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Wersja obowiązująca od dnia 24 maja 2018 roku.

 

Wersja obowiązująca do dnia 23 maja 2018 roku. 

Zaufane Opinie IdoSell
4.66 / 5.00 204 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-15
O.K.
2023-10-02
JESTEM BARDZO ZADOWOLONY Z ZAKUPU, JAK RÓWNIEŻ Z MIŁEJ ROZMOWY ZE SPRZEDAJĄCYM. POZDRAWIAM.
pixel